วิธีเลือกซื้อยาแผนโบราณ

วิธีเลือกซื้อยาแผนโบราณ

เพื่อความปลอดภัยในการใช้ยาแผนโบราณ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้แนะนำวิธีการเลือกซื้อยาแผนโบราณ ดังนี้

1.ควรซื้อยาแผนโบราณจากร้านขายยาที่มีใบอนุญาตและที่มีเลขทะเบียนตำรับยา
2.ไม่ควรซื้อยาแผนโบราณจากรถเร่ขาย เพราะอาจได้รับยาที่ผลิตขึ้นโดยผู้ผลิตที่ไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งอาจมีการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในระหว่างการผลิต อาจทำให้เกิดอันตรายต่อผู้บริ โภคได้
3.ก่อนซื้อยาแผนโบราณ ควรตรวจดูฉลากยาทุกครั้งว่า มีข้อความดังกล่าวนี้หรือไม่

  • ชื่อยา
  • เลขที่หรือรหัสใบสำคัญการขึ้นทะเบียนยา
  • ปริมาณของยาที่บรรจุ
  • เลขที่หรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิต
  • ชื่อผู้ผลิตและจังหวัดที่ตั้งสถานที่ผลิตยา
  • วัน เดือน ปี ที่ผลิตยา
  • มีคำว่า “ยาแผนโบราณ” ให้เห็นได้ชัดเจน
  • มีคำว่า “ยาใช้ภายนอก” หรือ “ยาใช้เฉพาะที่” แล้วแต่กรณีด้วยอักษรสีแดงเห็นได้ชัดเจน ในกรณีเป็นยาใช้ภายนอก หรือยาใช้เฉพาะที่
  • มีคำว่า “ยาสามัญประจำบ้าน” ในกรณีเป็นยาสามัญประจำบ้าน
  • คำว่า “ยาสำหรับสัตว์” ในกรณีเป็นยาสำหรับสัตว์